Bookmark and Share

Summer Meals Information in Other Languages

Summer Meals Oregon

School is out, and many families are looking for fun, healthy things to do. Help spread the word that meals are served free of charge to kids and teens ages 1 – 18 at sites all across the state. Community summer meal programs are open to all families and don’t ask for any paperwork- kids can just drop in. Programs with meals are offered at many different types of places, including schools, parks, community centers and faith-based organizations. Many offer fun activities that help kids stay active and keep learning during the summer when school is out.

Kids and families can find local summer meal programs by visiting www.SummerFoodOregon.org or calling or texting 2-1-1 and mentioning “summer meals.” They can also text the word “food” [please do not translate for Russian, Vietnamese, or Chinese] to 877-877.

To learn more about the Summer Food Service Program, visit Oregon Department of Education Child Nutrition Programs at http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=208. For summer meals and other nutrition resources, visit www.oregonhunger.org. This institution is an equal opportunity provider. 

Simplified Chinese

俄勒冈州夏季餐饮

学校放假了,许多家庭正在寻找有趣、健康的事情来做。帮助宣传这个消息:在州的各个站点免费为 1 到 18 岁的儿童和青少年提供餐饮。社区夏季餐饮计划对所有家庭开放,计划不会要求任何文书申请工作-儿童可顺便过来。餐饮计划在许多不同类型的地点提供,包括学校、公园、社区中心和宗教组织。许多计划提供有趣的活动,帮助儿童在夏季学校放假期间保持活力和不断学习。

儿童及家庭可通过访问 www.SummerFoodOregon.org 或致电或发送短信到 2-1-1 并提及“夏季餐饮”,找到当地的夏季餐饮计划。他们还可发送单词“food”到 877-877。

若要了解更多关于夏季餐饮服务计划的信息,请访问俄勒冈州教育部儿童营养计划:http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=208。如需夏季餐饮和其他营养资源,请访问 www.oregonhunger.org。该机构是机会均等的提供者。

Traditional Chinese

奧勒岡州夏季供餐 (Summer Meals Oregon)

學校放假了,許多家庭皆期待參加有趣健康的活動。請幫忙宣傳,我們將於全州各據點為年齡介於 1 歲至 18 歲的兒童和青少年免費供餐。社區夏季供餐計劃開放給所有家庭參加且該計劃不會要求您填寫任何書面文件 - 兒童無需預約即可前來。供餐計劃在許多不同類型的地點提供,包括學校、公園、社區中心及宗教信仰組織。許多計劃皆會提供有趣的活動,以協助兒童在夏季學校放假期間保持活力並持續學習。

兒童及其家人可造訪 www.SummerFoodOregon.org 或者致電或傳送簡訊至 2-1-1 並輸入「summer meals」以尋找當地的夏季供餐計劃。兒童及其家人也可傳送簡訊「food」至 877-877。

如欲進一步瞭解夏季食物服務計劃,請造訪奧勒岡州教育部的兒童營養計劃 http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=208。如需夏季供餐及其他營養資源,請造訪 www.oregonhunger.org。此機構是提供機會均等的服務提供者。

Russian

Программа летнего питания в штате Орегон

Учебный год закончился, и многие семьи находятся в поиске увлекательных и полезных занятий. Помогите нам распространить информацию о том, что дети и подростки в возрасте от 1 года до 18 лет могут получить бесплатное питание в пунктах проведения программы, расположенных на территории всего штата. Общественные программы летнего питания открыты для всех семей, и для участия в них не требуется никаких документов – детям лишь достаточно посетить программу. Программы питания предлагаются во множестве различных учреждений, включая школы, парки, общественные центры и религиозные организации. Многие из них предлагают увлекательные мероприятия, которые помогают детям оставаться активными и продолжать обучение в течение лета пока они находятся на каникулах.

Дети и семьи могут найти местные программы летнего питания, посетив сайт www.SummerFoodOregon.org или позвонив или отправив текстовое сообщение на номер 2-1-1 и упомянув слово «summer meals» (программа летнего питания). Они могут также отправить слово «food» (еда) на номер 877-877.

Чтобы получить дополнительную информацию о летней программе продовольственного обслуживания (Summer Food Service Program), посетите раздел «Child Nutrition Programs» (Программы детского питания) на сайте Департамента образования штата Орегон по адресу http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=208. Информацию о летнем питании и о других ресурсах, относящихся к питанию, можно получить на сайте www.oregonhunger.org. Это учреждение является поставщиком услуг, предоставляющим равные возможности участия.

Spanish

Comidas de verano de Oregon

La escuela ya terminó y muchas familias están buscando actividades divertidas y sanas que puedan hacer. Ayude a que todos se enteren de que las comidas se sirven sin costo alguno a niños y adolescentes entre 1 y 18 años en varios sitios a lo largo del estado. Los programas comunitarios de comidas de verano están abiertos a todas las familias y no se requiere  ningún trámite: los niños solo tienen que venir. Los programas con comidas se ofrecen en  diferentes tipos de lugares, incluyendo escuelas, parques, centros comunitarios y organizaciones religiosas. Muchos ofrecen actividades divertidas que ayudan a los niños a mantenerse activos y a seguir aprendiendo durante el verano cuando termina la escuela.

Los niños y las familias pueden encontrar programas locales de comidas de verano al visitar www.SummerFoodOregon.org o llamar o enviar un mensaje de texto al 2-1-1 y mencionar “summer meals.” También pueden enviar la palabra “comida” por mensaje de texto al 877-877.

Para obtener más información sobre el Programa de Servicio de Comidas de Verano, visite los Programas de Nutrición Infantil del Departamento de Educación de Oregon en http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=208. Para obtener comidas de verano u otros recursos de nutrición, visite www.oregonhunger.org. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Vietnamese

Chương trình Bữa ăn Mùa hè tại Tiểu bang Oregon

Thời gian đến trường đã qua, và nhiều gia đình đang muốn tìm đến những điều thú vị và lành mạnh để cùng sinh hoạt. Hãy giúp lan truyền thông điệp về những bữa ăn được phục vụ miễn phí dành cho các em nhỏ và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 1-18 tại tất cả các địa điểm xuyên suốt tiểu bang. Các chương trình bữa ăn vào mùa hè trong cộng đồng được mở cửa chào đón tất cả các gia đình và chương trình nay không yêu cầu bất kỳ giấy tờ nào- các em chỉ cần đến nơi tổ chức.  Các chương trình cung cấp những bữa ăn được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm các trường học, công viên, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và những tổ chức tôn giáo. Rất nhiều chương trình mang lại những sinh hoạt vui nhộn, giúp các em nhỏ duy trì tính năng động và tiếp tục học hỏi sau khi thời gian đến trường đã qua.

Các em và những gia đình có thể tìm hiểu về những chương trình bữa ăn mùa hè tại địa phương bằng cách truy cập vào trang mạng www.SummerFoodOregon.org hoặc gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài 2-1-1 với từ khóa "summer meals." Mọi người cũng có thể nhắn tin với từ khóa "food" và gửi đến tổng đài 877-877.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình Dịch vụ Thực phẩm trong Mùa hè (Summer Food Service Program), hãy truy cập trang mạng của Chương trình Dinh dưỡng Thiếu nhi thuộc Sở Giáo dục Tiểu bang Oregon tại địa chỉ http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=208. Để biết được thông tin về các bữa ăn trong mùa hè và các nguồn hỗ trợ dinh dưỡng khác, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonhunger.org. Cơ quan này là một nơi mang đến cơ hội bình đẳng.